Miksi kameravalvontaa varten tarvitaan tietosuojaseloste?

Tallentava kameravalvonta muodostaa henkilörekisterin. Rekisterin pitäjä on lain mukaan velvollinen laatimaan tietosuojaselosteen.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan kameravalvontatallenne on henkilörekisteri, jos kuvattavat henkilöt ovat tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti. Tallenteiden säilytysajalla ei ole vaikutusta tietosuoja-asetuksen sovellettavuuteen.

Kameravalvonnan omistaja on rekisterin pitäjä, jonka velvollisuus on laatia tietosuojaseloste ja määritellä vastuuhenkilöt, eli henkilötietojen käsittelijät, joilla on oikeus katsoa valvontakuvia. 


Tietosuojaselosteesta tulee ilmetä: 

1. rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

2. kameravalvonnan perustiedot (ml. tallenteiden säilytysaika)

3. vastuuhenkilöt

4. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5. mihin tietoa toistuvasti luovutetaan

6. mitä tietoja tarvitaan, jotta rekisteröity voi tarkastaa hänestä tallennetut tiedot

Mallipohja tietosuojaselosteesta

Turva-alan yrittäjät ovat julkaisseet mallipohjan tietosuojaselosteesta, jota voi hyödyntää omaan käyttötarkoitukseen. Tässä on myös linkki esitäytettyyn mallipohjaan, josta voi saada vinkkejä kuinka pohjaa kannattaa käyttää.

Mitä muuta pitäisi tietää?

Reaaliaikainen videokuva ei muodosta henkilörekisteriä, mutta kameravalvonnan sopivuudesta kulloiseenkin käyttötarkoitukseen ylipäätään pitää ottaa huomioon myös muita lakeja. Esimerkiksi yksityisyyden suoja ja julkisrauha ovat asioita, joita ei saa kameravalvonnalla häiritä. 

Lue blogistamme mitä lainsäädäntöä taloyhtiön kameravalvonnassa pitää ottaa huomioon ja vastaavasti mitä työpaikan kameravalvonnassa pitää tietää lakien näkökulmasta?

Käytä lakiapua

Tätä ohjetta ei pidä käyttää juridisesti sitovana ohjeistuksena. Tekstin tarkoituksena on antaa käsitys yleisellä tasolla tietosuojaselosteesta kameravalvonnassa.

Kukin kameravalvonta-asiakas vastaa aina itse kameravalvonnan lainmukaisesta käytöstä, hankinnan valmistelusta, tarvittavien suostumusten hankkimisesta, neuvottelumenettelystä, sekä ohjeistuksen ja dokumentaation valmistelusta. Suosittelemme käyttämään aihepiiriin pätevöitynyttä lakiasiantuntijaa ja pyytämään neuvoja kameravalvontaa koskevan lainsäädännön soveltamisesta kussakin käyttötapauksessa.