Kuinka pitkään kameravalvontatallenteita säilytetään?

Kameravalvontatallenteet on pääsääntöisesti hävitettävä heti, kun ne eivät ole tarpeen valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Lainsäätäjä määrittelee tallenteiden tuhoamisen takarajaksi yhden vuoden muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Kameravalvontatallenne muodostaa henkilörekisterin, jos kuvasta on mahdollista tunnistaa henkilö suoraan tai epäsuorasti. Koska kyseessä on henkilörekisteri, sitä säädellään EU:n tietosuoja-asetuksella. Kameravalvonnan toteuttaja on rekisterinpitäjä, joka vastaa valvonnan laillisuudesta. Rekisterinpitäjän vastuulla on määrittää säilytysaika tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti ja osoittaa yleisen tietosuoja-asetusten säännösten noudattaminen.

Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita, joista voit lukea lisää tietosuojavaltuutetun sivulta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteita (5 artikla 1 kohta c ja e alakohdat) ovat tietojen minimointi ja säilytyksen rajoittaminen. Tästä syystä henkilötiedot (eli videotallenteet) pitäisi useimmissa tapauksissa poistaa, mielellään automaattisesti, jo muutaman päivän kuluessa. 

Tyypillisesti kameravalvonnan laillisia tarkoituksia ovat omaisuuden suojelu tai todisteiden säilyttäminen. Tapahtumat voidaan tavallisesti havaita 1–2 päivässä. Tietosuojalainsäädännön noudattamisen osoittamisen helpottamiseksi rekisterinpitäjän etujen mukaista on esimerkiksi nimittää tarvittaessa henkilö videoaineiston seulontaan ja siitä huolehtimiseen. 

Huom! Tehokas tapa huomata tarkempaa tutkimista vaativat tapahtumat nopeasti, on hyödyntää kehittyneempiä valvontakameroita ja videoanalytiikkaa, jotka muodostavat halutuista tapahtumista hälytyksen.

Tämä nopeuttaa tilanteisiin reagoimista, sekä vähentää tarvetta käydä läpi pitkältä aikaväliltä videomateriaalia ihmisvoimin. Sen avulla voidaan lyhentää tallenteiden säilytysaikoja, kun olennaiset tallenteet tulevat käsiteltyä nopeammin.

Mitä kauemmin tallenteita säilytetään (yli 72 tuntia), sitä enemmän tarvitaan perusteluja tarkoituksen laillisuudesta ja säilytyksen tarpeellisuudesta. Jos rekisterinpitäjä aikoo käyttää videovalvontaa tilojensa seurantaan ja lisäksi säilyttää tiedot, rekisterinpitäjän on varmistettava, että säilyttäminen todella on tarpeen tarkoituksen saavuttamiseksi. Jos se on tarpeen, säilytysaika on määritettävä selkeästi ja asetettava yksittäin kutakin erityistä tarkoitusta varten.

Joissakin poikkeustapauksissa voi olla perusteltua, että tallenteita saa säilyttää määräajan jälkeen asian käsittelyn loppuun saattamiseksi, kuten esimerkiksi:

  • Työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
  • Työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
  • Työtapaturman tai vaaratilanteen selvittäminen

Lue Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet henkilötietojen käsittelystä videolaitteilla.


Emsecin asiakkaiden tallenteiden säilytysajat vaihtelevat tyypillisesti 2 vuorokaudesta useisiin kuukausiin riippuen valvottavasta kohteesta ja kameravalvonnan tarkoituksesta. Asiakas vastaa aina kameravalvonnan laillisesta käytöstä ja tietosuojaselosteen laatimisesta, johon kuuluu myös tallenteiden säilytysaikojen määrittely perusteluineen.

Tallenteiden säilyttäminen on myös resurssikysymys, sillä se vaatii tilaa kovalevyltä. Mitä pidempään säilytetään useiden kameroiden kuvia, sen enemmän vaaditaan tilaa paikalliselta tallentimelta tai pilvitallennuksesta. Lue lisää kameravalvonnan tallennustilasta täältä. 

 

Huom. Tutkintaa varten tarvittavat tallenteet kannattaa suojata VMS-järjestelmässä Evidence Lock -toiminnolla, joka estää tietojen päälle tallentumisen.